Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Prohlížení zdravotnické dokumentace

Vážený paciente, vážený žadateli,

informace ze zdravotnické dokumentace lze poskytnout v rozsahu stanoveném zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Kdo a v jakém rozsahu má právo na informace o zdravotním stavu pacienta?

  • Pacient má právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.
  • Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu.
  • Pacient má právo nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů, určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva na nahlížení, pořízení opisů, výpisů, nebo kopií. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.

Jak a kde můžete uplatnit svá práva v Nemocnici Podlesí a.s.?

  • Žádost o ústní informace můžete přednést na pracovišti, kde byl, nebo je pacient léčen.
  • Žádost o nahlédnutí, zhotovení opisu, výpisu nebo kopie je nutno podat písemně (na pracovišti, kde je/byl pacient léčen), dále je možno doručit buď osobně, nebo zaslat písemně na adresu:

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
PhDr. Monika Kubalíková
manažer kvality
Konská 453, Třinec, PSČ 739 61

Telefonický kontakt  558 304 777, e-mail: monika.kubalikova@npo.agel.czsekretariat@npo.agel.cz

Pokud žádáte o pořízení kopie, opisu, výpisu ze zdravotnické dokumentace, k písemné žádosti přiložte:

  • Kopii dokladu totožnosti žadatele (občanský průkaz, pas)
  • V případě žádosti osoby v příbuzenském vztahu k pacientovi v řadě přímé(matka, otec, manžel/ka, dcera, syn, partner) ověřené kopie dvou dokladů totožnosti dokazujících vztah k pacientovi (např.: oddací list, rodný list, občanský průkaz žadatele).
  • Do žádosti uveďte své telefonní číslo, na kterém Vás můžeme kontaktovat pro upřesnění informací o předání dokumentů.

Platí se za pořízení výpisu, opisu, nebo kopie?

Pořízení výpisů, opisů, kopií je zpoplatněno dle platného ceníku Nemocnice Podlesí a případné poštovné. Cena je za list kopie formátu A4 je stanovena na Kč 18,-  včetně DPH.

Kdy obdržíte kopie zdravotnické dokumentace?

Lhůta k pořízení výpisů, opisů, kopií činí 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby. Vyžádané kopie, výpisy, opisy si můžete vyzvednout osobně oproti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si budete přát poslat dokumentaci poštou, bude Vám zaslána dobírkou na Vaši adresu uvedenou v žádosti výhradně do vlastních rukou adresáta.

Přílohy: