Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Prohlížení zdravotnické dokumentace

Vážený paciente, vážený žadateli,

informace ze zdravotnické dokumentace lze poskytnout v rozsahu stanoveném zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Kdo a v jakém rozsahu má právo na informace o zdravotním stavu pacienta?

  • Pacient má právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.
  • Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu.
  • Pacient má právo nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů, určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva na nahlížení, pořízení opisů, výpisů, nebo kopií. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.

Jak a kde můžete uplatnit svá práva v Nemocnici Podlesí a.s.?

  • Žádost o ústní informace můžete přednést na pracovišti, kde byl, nebo je pacient léčen.
  • Žádost o nahlédnutí, zhotovení opisu, výpisu nebo kopie je nutno podat písemně (na pracovišti, kde je/byl pacient léčen), dále je možno doručit buď osobně, nebo zaslat písemně na adresu:

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
PhDr. Monika Kubalíková
manažer kvality
Konská 453, Třinec, PSČ 739 61

Telefonický kontakt  558 304 777, e-mail: monika.kubalikova@npo.agel.czsekretariat@npo.agel.cz

Pokud žádáte o pořízení kopie, opisu, výpisu ze zdravotnické dokumentace, k písemné žádosti přiložte:

  • Kopii dokladu totožnosti žadatele (občanský průkaz, pas)
  • V případě žádosti osoby v příbuzenském vztahu k pacientovi v řadě přímé(matka, otec, manžel/ka, dcera, syn, partner) ověřené kopie dvou dokladů totožnosti dokazujících vztah k pacientovi (např.: oddací list, rodný list, občanský průkaz žadatele).
  • Do žádosti uveďte své telefonní číslo, na kterém Vás můžeme kontaktovat pro upřesnění informací o předání dokumentů.

Platí se za pořízení výpisu, opisu, nebo kopie?

Pořízení výpisů, opisů, kopií je zpoplatněno dle platného ceníku Nemocnice Podlesí a případné poštovné. Cena je za list kopie formátu A4 je stanovena na Kč 18,-  včetně DPH.

Kdy obdržíte kopie zdravotnické dokumentace?

Lhůta k pořízení výpisů, opisů, kopií činí 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby. Vyžádané kopie, výpisy, opisy si můžete vyzvednout osobně oproti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si budete přát poslat dokumentaci poštou, bude Vám zaslána dobírkou na Vaši adresu uvedenou v žádosti výhradně do vlastních rukou adresáta.

Přílohy: