Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

O nemocnici

Kvalita v nemocnici

Od roku 2001 se nemocnice systematicky věnuje zvyšování kvality a bezpečí péče pacientů. V roce 2002 byl Nemocnici Podlesí poprvé udělen Spojenou akreditační komisí "CERTIFIKÁT O AKREDITACI, potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Poslední reakreditace Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí proběhla v roce 2021.

Pravidelně každé tři roky nemocnice absolvuje akreditační šetření (audit) nezávislou organizací, která v projde zdravotnické zařízení se všemi provozy a kontroluje plnění akreditačních kritérií dle národních akreditačních standardů. Předmětem šetření je rozhovor se zaměstnanci, pacienty, posouzení vnitřních předpisů a dokladování kontinuálního zvyšování kvality.

Certifikát akreditace SAK

V rámci zlepšování kvality probíhají v nemocnici pravidelně audity zaměřené především na rizikové činnosti, jako jsou manipulace s léčivými přípravky, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování hygienických postupů z důvodu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnostní audity a další.

V nemocnici je zaveden účinný proces sledování nežádoucích událostí. Zaměstnanci jsou vedeni k možnost informovat o výskytu rizika, které může vést k poškození pacienta, nebo ohrožení a motivováni k jejich preventivnímu nahlášení. Výskyt nežádoucích událostí je pravidelně analyzován, sledují se dlouhodobé trendy. Zvyšování bezpečí je dlouhodobým cílem a patří mezi prioritní činnosti managementu a vedoucích pracovníků zařízení.

V Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí a.s. se dlouhodobě věnujeme sledování rizikových oblastí. Jednou z nich jsou pády pacientů a proleženiny vzniklé v době pobytu v nemocnici.  Se zjištěnými daty pracujeme tak, abychom mohli zlepšovat péči o pacienty a zajistili pacientům bezpečnější prostředí. Při zlepšování a zavádění změn reagujeme také na novinky z praxe založené na důkazech a nových trendech v prevenci.  V péči o pacienta je důležitá týmová spolupráce (lékař, sestra, rehabilitační pracovník, nutriční terapeut a další pracovníci) ale také spolupráce s nezdravotnickými profesemi. Identifikovatelným rizikům se snažíme předcházet pravidelným školením personálu. Všichni zaměstnanci jsou školeni v den nástupu do pracovního poměru vždy minimálně v rozsahu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnost práce a požární ochrana,organizace resuscitace v nemocnici a jejími postupy a se sytémem řízení organizace a kvality.Tato školení absolvují zaměstanci nemocnice také periodicky.

Pád pacienta

ve zdravotnickém zařízení je ovlivněn mnoha faktory-prostředím nemocnice (např.bezepčným vytíráním podlahy ,,tzv. na půl“ a označení mokré podlahy kuželem, správným používáním pomůcek - francouzské hole, chodítka, vozík, léky, které pacient užívá (např. léky ke korekci vysokého krevního tlaku, na podporu močení, léky na zklidnění), věkem a smyslovým hendikepem, jak je pacient pohyblivý a soběstačný. Abychom byli schopni odlišit pacienty rizikové a nerizikové používáme ke zjišťování rizika pádu tzv. hodnotící škálu. Hodnocení se provádí vždy při přijetí k hospitalizaci a dále vždy při změně stavu pacienta. Dle výsledku se provádějí preventivní opatření.Po nahlášeném pádu u pacienta analyzujeme příčiny vzniku a rovádíme nápravná opatření.V preventivních opatřeních jsou pracovníci nemocnice pravidelně školeni. Naplňuje tak jeden z Rezortních bezpečnostních cílů  vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví.

Proleženiny (také dekubity) 

vznikají  při lokálním (někdy i krátkodobém) tlaku tkáně. Proleženiny se hodnotí několika stupni. Abychom byli schopni odlišit pacienty rizikové a nerizikové používáme ke zjišťování rizika vzniku dekubitu hodnotící škálu. Hodnocení rizika vzniku se provádí vždy při přijetí k hospitalizaci a dále vždy při změně stavu pacienta. Dle výsledku se provádějí preventivní opatření u pacienta. Vznik proleženiny je stejně jako pád ovlivněn mnoha faktory.Sledujeme všechny proleženiny vzniklé v naší nemocnici a analyzujeme příčiny vzniku. Na základě zjištěných analýz reagujeme na změny v praxi. Příkladem praxe je identifikování rizikových pacientů a následně preventivní opatření v péči o takové pacienty. Ne vždy provádění preventivních opatření zabrání vzniku proleženiny. Proškolený tým zdravotníků pro hojení špatně se hojících ran a proleženin je vždy přivolán k pacientovi. Tým provádí hodnocení rány  a nastavení léčby s cílem zajistit maximální úroveň hodnocení a efektivní léčby pomocí moderních metod hojení a nejnovějších moderních materiálů. Léčba je vždy individuální s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Prevence přenosu nemocničních nákaz

Zdravotničtí pracovníci jsou pravidelně školeni v postupech provádění správné hygieny rukou. Na každém pokoji je k dispozici dezinfekční přípravek k provádění dezinfekce rukou. V zařízení probíhají pravidelně audity k dodržování hygieny. Z výsledků auditů jsou následně přijímána opatření. Vytvořili jsme edukační materiály pro pacienty, kteří mají zavedený žilní katétr, pro pacienty, kteří jsou osídleni bakterií MRSA máme k dispozici písemný materiál jak správně postupovat v péči v domácím ošetření