Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

O nemocnici

Historie nemocnice

Historie nemocnice se datuje od roku 1895, kdy Těšínská arcivévodská komora, spravující v té době hutě císaře Františka Josefa v Třinci, podala žádost o povolení ke stavbě nemocnice na území obce Konská u Třince. Povolení získala 21. srpna téhož roku. Stavba začala ihned a trvala 2 roky.Budova nemocnice byla umístěna uprostřed parku nedaleko hutě. To proto, že v závodě docházelo k velkému počtu úrazů a popálenin, které bylo nutno léčit a nejbližší nemocnice se nacházela až v polském Cieszyně.

Vedoucím lékařem nemocnice byl ředitelstvím arcivévodské komory v Těšíně jmenován Dr. Pavel Hlawatsch. O pacienty se staraly 3 sestry řádu Karla Boromejského z Těšína. Hlavní pavilón nemocničního objektu byl jednopatrový, s operačním sálem a 39 lůžky. Vedle se nacházela hospodářská budova, domek pro sestry, prádelna a pitevna.

V roce 1909 byl otevřen infekční pavilón s dalšími dvěma odděleními. Infekční onemocnění se v té době vyskytovala velice často a patřila k nejčastějším příčinám úmrtí.

V roce 1919 již nemocnice čítala 73 lůžek a postupně byla vybavována dalším nezbytným medicínským zařízením.

V roce 1927 byl zprovozněn nový operační sál se všemi vymoženostmi tehdejší chirurgie a zakoupeno první sanitní auto značky "Škoda". Do té doby byli zranění převáženi do nemocnice obyčejným vozem krytým plachtou.

Za války přešla nemocnice do německých rukou. Pro ošetřování interních případů byla přistavěna jednoduše vybavená budova a počet lůžek se tak zvýšil na 214.

Do konce roku 1946 bylo v závodní nemocnici 160 lůžek a 2 oddělení - chirurgické a interní (původně infekční). Postupně k nim přibyla oddělení oční, ušní a začátkem 50. let i rehabilitační. V této době bylo vybudováno i závodní ambulatorium pro ambulantní péči o hutníky.

Po sjednocení zdravotnictví v roce 1952 vznikl Závodní ústav národního zdraví (ZÚNZ). O rok později byla zprovozněna závodní poliklinika, v níž ordinovali 3 dílenští lékaři, internista, gynekolog, neurolog a kožní lékař.

Do adaptovaných budov v Třinci - Kanadě se v roce 1954 přestěhovalo interní oddělení a v roce 1969 i oddělení rehabilitační.

V roce 1967 vzniklo i oddělení zaměřené na nemoci z povolání

Ordinace odborných a závodních lékařů ZÚNZ Třineckých železáren byly umístěny v jedenácti budovách nacházejících se jak uvnitř podniku, tak v jeho těsné blízkosti, což ztěžovalo práci zdravotníkům. Navíc se ordinace většinou nacházely ve starých budovách, které nevyhovovaly hygienických podmínkám. Proto se stala nutností stavba nové polikliniky.

Již v roce 1961 byl vypracován projekt. Protože však nemocnice nebyla zařazena mezi prioritní stavby, byly přípravné práce několikrát přerušeny. V roce 1975 byl projekt přepracován a v září 1976 se začalo konečně stavět. Výstavba závodní nemocnice s poliklinikou byla rozdělena na 2 etapy. Nová poliklinika byla předána do užívání 20. října 1981. Druhá část - lůžkové oddělení začalo sloužit svému účelu od srpna 1985. Tímto okamžikem přestala definitivně existovat stará nemocnice uvnitř podniku.

Třinecká nemocnice na Podlesí dostala moderní budovu vybavenou špičkovou technikou a zařízením na vysoké úrovni. Zásluhu na transformaci měly Třinecké železárny, jejichž součástí závodní nemocnice byla až do roku 1993. Právě železárny se od samého začátku existence této nemocnice staraly o materiální stránku - nákup přístrojového vybavení, opravy, dodávky vody, elektřiny, plynu atd.

Privatizace nemocnice a současnost

Politické změny po roce 1989 vedou také ke změnám ve zdravotnictví. Zaniklo ZÚNZ Třineckých železáren a byly vytvořeny 2 samostatné subjekty - Závodní poliklinika a Závodní nemocnice. Právě Závodní nemocnice byla v roce 1993 zprivatizována a 1. července 1993 zahájila provoz jako Nemocnice Podlesí.

Od roku 1993 navazuje nemocnice na dlouholetou tradici s cílem vybudovat moderní pracoviště s vysokou odbornou a společenskou prestiží, provádějící specializované výkony v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, miniiinvazivní chirurgie, cévní chirurgie a endovaskulární terapie.

Kardiocentrum

 • 1997 - zahájení provozu angiolinky, základy v budování moderní kardiologie
 • 1998 - uvedení angiolinky do non stop provozu, další výrazné zlepšení možností léčby srdečních onemocnění
 • 2000 - otevření Kardiochirurgického oddělení a vytvoření KARDIOCENTRA
 • 2000 - první implantace trvalého kardiostimulátoru
 • 2000 - kardiochirurgické operační sály přestěhovány do nových komfortnějších prostor
 • 2001 - 1000. operace srdce
 • 2002 - rozvoj elektrofyziologie a vznik pracoviště specializovaného na léčbu arytmií
 • 2002 - první katétrová ablace arytmie srdce
 • 2003 - provoz nových katetrizačních sálů
 • 2003 - implantace kardioverterů - defibrilátorů
 • 2003 - první uzávěr průchodného oválného okénka (PFO - patent foramen ovale), nebo defektu síňové přepážky (ASD - atrial septal defect )
 • 2005 - zavedení videoasistované operace srdce
 • 2008 - první endoskopicky odběr žíly u kardiochirurgické operace
 • 2009 - uvedení do provozu CT vyšetření veškerého druhu se specializací na CT angiografie periferního cévního systému (přístroj Siemens Definition, 2x64 dual source)
 • 2010 - 10 let provozu kardiochirurgie

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie

 • 1991 - jako jedno z prvních pracovišť v Československu provedlo laparoskopickou operaci žlučníku (cholecystektomii)
 • 1995 - školící pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti miniinvazivní chirurgie
 • 2002 - start Intenzivních kurzů laparoskopické chirurgie
 • 2002 - výstavba nových chirurgických sálů a traktu pro Jednodenní chirurgii
 • 2003 - zahájení programu Jednodenní chirurgie umožňující rychlý návrat k rodině a léčbu v pohodlí domova
 • 2004 - rozvoj kombinovaných, tzn. chirurgický a současně endovaskulárních zákroků
 • 2005 - zahájení laparoskopických operací v aorto-ilikální oblasti
 • 2006 - start intenzivních specializovaných kurzů hojení ran:"Repetitorium komplexní léčby chronických ran"
 • 2007 - nemocnice získala Certifikát:"Garanci kvality komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami", který uděluje Česká společnost pro léčbu rány

Oddělení intervenční radiologie

 • 1997 - začátek provádění endovaskulárních výkonů na periferních cévách (společný AG sál s kardiologií);
   rozšiřování dopplerovské UZ diagnostiky postižení periferních cév
 • 2000 - vlastní AG sál vybavený C ramenem s vaskulárním softwarem; začátek klinické práce intervenčních radiologů u lůžka pacienta; první stent-PTA karotické tepny (CAS)
 • 2004 - vybavení AG sálu angiografickým kompletem; rozvíjení programu hybridních (cévně chirurgických-endovaskulárních) výkonů
 • 2006 - lékaři IR provádějící endovaskulární a ostatní intervenční výkony získávají atestaci v novém nástavbovém  oboru "Intervenční radiologie"
 • 2007 - první embolizace děložního myomu
 • 2009 - nové CT pracoviště (dvoulampový přístroj Siemens Definition Dual Source)
 • 2010 - nové MR pracoviště (přístroj Philips Achieva 1,5T); nový angiografický komplet na AG sále (Philips Integris Allura Xper FD 20); získání akreditace v oboru "Radiologie a zobrazovací metody"; první použití drug-eluting balónkového katétru
 • 2011 - rozvíjení programu implantace břišních stentgraftů s prvním plně perkutánně provedeným výkonem
  a programu používání drug-eluting technologií


Personál a vybavení oddělení Intervenční radiologie a Centra cévní a miniinvazivní chirurgie vytváří jeden funkční celek pojmenovaný Středisko onemocnění cév Nemocnice Podlesí a.s.
Předmětem činnosti SOC je poskytování komplexní péče pacientům s onemocněním periferních cév (diagnostika, endovaskulární, cévně-chirurgická a hybridní terapie, dispenzarizace). Lékaři SOC úzce spolupracují s odborníky anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Kardiocentra a odborných ambulancí Nemocnice Podlesí a naplňují tak poslání a smysl existence komplexního kardiovaskulárního centra.