Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Vnitřní řád nemocnice

                                                                                    VNITŘNÍ ŘÁD Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a je závazný pro všechny nemocné hospitalizované v Nemocnici Podlesí a.s. v Třinci.

Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny, kterými jste povinni se dále řídit. Věříme, že dodržování našich doporučení a pokynů Vám i ostatním klientům zpříjemní pobyt v našem zdravotnickém zařízení.
 

 1. Při přijetí do nemocnice máte povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem. Jestliže odmítnete prokázání totožnosti, může Vám být odmítnuto poskytnutí zdravotní péče, pokud se nejedná o neodkladnou péči. Svůj oděv odevzdejte pracovnici příjmového oddělení. Ta se postará o jeho úschovu a zapůjčí Vám potřebné nemocniční prádlo. Lze používat vlastní prádlo, pokud je zaručena jeho potřebná výměna. Žádáte-li umístění na nadstandardním pokoji, máte možnost si civilní svršky uložit v jeho prostorách. Máte-li při přijetí větší finanční částku v nominální hodnotě nad 200,- Kč nebo cenné předměty, je vhodné, abyste je proti potvrzení předali k úschově na příjmovém oddělení. Je přísně zakázáno vnášet do nemocnice zbraně, střelivo, výbušniny a jiné nebezpečné předměty. Na standardních lůžkových odděleních máte možnost využít uzamykatelnou skřínku k uložení osobních věcí. Klíč můžete předat personálu oddělení k úschově na dobu, kdy opouštíte oddělení na vyšetření, nebo výkon. Za ztrátu klíče si nemocnice účtuje 100,- Kč, včetně DPH.
 2. Při přijetí do nemocnice Vám přijímací sestra připevní na zápěstí identifikační náramek
  s Vašimi údaji. Při podávání léků, krve, transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením, před anestézií a operačními výkony je povinností zdravotnických pracovníků ověřit si Vaši identifikaci. Toto opatření je důležité k bezpečnému poskytování zdravotní péče.
 3. Přijímací pracovník s Vámi sepíše ,, Souhlas s poskytováním informací “, ve kterém můžete stanovit osoby, kterým mohou být podávány informace o Vašem zdravotním stavu a určit jejich rozsah. Můžete také podávání informací zakázat, či osoby kdykoliv změnit. Pro tyto účely si přichystejte také informace o příbuzných (osobách blízkých) a jejich telefonní čísla. Pro poskytnutí telefonické informace si připravte HESLO (minimálně 6 znaků) je to tzv. ,, PIN kód “, který můžete předat osobám, které se telefonicky budou dotazovat na Váš zdravotní stav. Heslo budou zdravotníci požadovat při telefonickém sdělování informací. Toto opatření slouží pro bezpečnou telefonickou komunikaci.
 4. Nemocnice je výukovým pracovištěm posluchačů lékařských fakult a studentů zdravotnických škol. Učitelé, studenti jsou součástí zdravotnického týmu a podílejí se na diagnostice a léčbě pacientů pod vedením zkušených zdravotnických pracovníků. Máte právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka. Při příjmu o tom informujte pracovnici, která vás bude přijímat, uvede tento váš požadavek do zdravotnické dokumentace.
 5. Na oddělení Kardiochirurgie na pokoji intenzivní péče a na koronární jednotce jsou umístněný kamerové systémy bez záznamu, zá účelem Vaši bezpečnosti.
 6. Pokud si do nemocnice přinášíte léky, které Vám předepsal Váš praktický lékař, nebo jiný odborný lékař prosím, informujte o nich sestru na oddělení, je vhodné léky předat do bezpečné úschovy. Při ukončení hospitalizace Vám budou léky vydány zpět. Léky, které Vám naordinuje ošetřující lékař, a které Vám přinese v určenou dobu sestra, užívejte přesně dle jejich pokynů. Pokud nebudeme mít některý z Vašich chronických léků, můžeme použít Vámi donesený lék po dobu nezbytně nutnou.
 7. Pokud máte alergii na léky, potraviny, prach, pyl nebo jiné látky, prosím, sdělte tuto informaci zdravotnímu personálu oddělení.
 8. Duchovní podpora je umožněna hospitalizovaným pacientům s ohledem na jejich zdravotní stav, způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů a nenarušuje poskytování zdravotních služeb. V případě zájmu o zprostředkování služby se obraťte na zdravotnický personál oddělení.
 9. Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost čistotu udržovat. Výměna osobního a ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně však 1x týdně.
 10. Udržujte čistotu a pořádek na pokojích, chodbách, na záchodech i koupelnách.
 11. Dodržujte lékařem navržený individuální léčebný postup. Pravdivě informujte ošetřující zdravotnický personál o vývoji zdravotního stavu, včetně infekčních nemocí, užívaných léčivých přípravků, užívání návykových látek (alkohol, tabák a jiných) a zdravotních službách poskytovaných jiným lékařem.
 12. Stravu a dietu Vám určuje Váš ošetřující lékař. Je ve Vašem vlastním zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a nenarušovali průběh léčení, neboť strava a dodržování vhodného pitného režimu jsou velmi důležitou součástí léčby. Ležícím pacientům se podává strava u lůžka, chodící pacienti se stravují v jídelnách. Výjimečně pokud to dietní režim dovoluje, máte možnost vlastního výběru jídla z nabídky jídelního lístku. Je zákaz požívat alkoholické nápoje všeho druhu.
 13. Chceme Vás upozornit, že v nemocnici nemáme možnost skladovat potraviny, které Vám přinesou Vaši blízcí. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za zcizení, kvalitu a trvanlivost potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety.
 14. V odůvodněných případech můžeme zprostředkovat návštěvu nutričního terapeuta.
 15.  Dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře se musíte podrobit vyšetření, zda nejste pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 16. V prostorách nemocnice je zakázáno kouřit. Zákaz se týká všech osob, tedy zaměstnanců, pacientů i návštěvníků nemocnice. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených, zřetelně označených prostorách mimo budovy nemocnice. Porušení zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek a doporučení lékaře nekouřit, může být posuzováno jako nedodržení individuálního léčebného postupu se všemi důsledky z toho plynoucími.
 17. Návštěvy pacientů jsou denně od 13:00 do 18:00 hodin.
 18. Na ARO a jednotkách intenzivní péče jsou povoleny návštěvy se souhlasem ošetřujícího lékaře a na časově omezenou dobu. Návštěvy dětí nejsou vhodné.
 19. Vstup pro návštěvy je zajištěn vchodem přes příjmové oddělení, kde se návštěva nahlásí a dále pokračuje do lůžkové části. Chodící pacienti přijímají návštěvy v jídelně, k ležícím pacientům smí návštěva na pokoj s podmínkou, že spolupacienti souhlasí, a nejsou porušovaná jejich práva. Z epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně omezit.
 20. Pokud máte povoleny vycházky, použijte k vycházkám civilní obuv, dodržujete dobu a prostory k vycházkám vyhrazené. Svůj odchod hlaste předem sestře na oddělení. Není dovoleno vzdalovat se z nemocnice bez povolení lékaře.
 21. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním. Dodržujte noční klid (letní období 22:00 – 6:00 hod., zimní období 21:00 – 6:00 hod.). Požádejte své příbuzné a známé, aby nerušili noční klid a provoz oddělení zbytečnými telefonickými dotazy. Mobilní telefon používejte na místech, kde jeho použití nebude rušit zdravotnické pracovníky při výkonu povolání a ubytované spolupacienty. Nechodícím pacientům může sestra telefonický hovor přepojit na pokoj.
 22. Po přijetí na oddělení se seznamte s požárními poplachovými směrnicemi, které jsou umístěné na stěnách chodeb a s únikovými cestami. V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny pracovníků nemocnice.
 23. Přenosný přehrávač, televizor, notebook a jiné elektrospotřebiče můžete na oddělení používat pouze po dohodě se staniční sestrou. Upozorňujeme Vás, že nemocnice nezajišťuje odvoz televizního přijímače při propuštění/překladu z nemocnice.
 24. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Způsobená škoda Vám bude předepsána k úhradě. Nemanipulujte s vodním, světelným, telefonním, rozhlasovým a signalizačním zařízením včetně rozvodu medicinálních plynů.
 25. Nevstupujte bez vážného důvodu a bez vyzvání do služebních místností na oddělení.
 26. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.
 27. Nemocnice Podlesí a.s. poskytuje vysoce odbornou a především akutní péči. Z tohoto důvodu nedovolujeme přítomnost vodícího nebo asistenčního psa během hospitalizace. Péči Vám zajistí náš odborný personál oddělení. Ambulantní pacienti mají dovolen vstup s asistenčním psem bez omezení, pokud to umožňuje provoz pracoviště a není narušeno poskytování zdravotních služeb.
 28. Máte povinnost chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se ohleduplně ke spolupacientům.
 29. Na vyžádání ošetřujícího personálu má také návštěva povinnost prokázat se občanským průkazem. Jestliže tuto povinnost odmítne, personál oddělení není povinen umožnit návštěvu pacienta.
 30. Své názory na pobyt v nemocnici můžete sdělit prostřednictvím dotazníku, který v období dotazníkového šetření obdržíte na vyžádání od ošetřujícího personálu oddělení, nebo je k dispozici v jídelnách lůžkových oddělení a čekárnách ambulancí.
 31. Při propuštění z oddělení odevzdejte všechny zapůjčené předměty. Na příjmovém oddělení Vám bude proti potvrzení vrácen civilní oděv, prádlo a ostatní věci, které jste dali k úschově.
 32. Ošetřující lékař Vás bude informovat o dalším léčebném postupu. Pokud nebudete při poučení něčemu rozumět, neváhejte se zeptat. Před odchodem z nemocnice budete vybaveni písemnou propouštěcí zprávou a receptem na léky, které máte dále užívat.
 33. Pořizovat zvukové a obrazové záznamy lze jen se souhlasem dotčených osob.

Věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se v rámci svých možností na své léčbě. Budeme rádi, když nám sdělíte, s čím jste byli na našem oddělení spokojeni, co se Vám líbilo a co Vám nevyhovovalo. Vaše podněty jsou důležité pro další zlepšování kvality poskytovaných služeb v naší nemocnici.  

Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.
 

Veřejný dokument platný od 27. 7. 2020