Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Spojovatelka

+420 558 304 111
+420 800 177 323

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi

dle Zákona č. 372/2011 Sb.)

Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi od 1. 4. 2013

Dne 1. dubna 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který mimo jiné upravuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb.

I.

Podle § 38 zákona o zdravotních službách lze nezletilého pacienta bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat, jestliže mu:

  1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče,
  2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  3.  je podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu, 
  4. ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak,
  5. jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče, nebo
  6. jde o podezření na týrání, zneužívání  nebo zanedbávání.

Nezletilému pacientovi lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce 

  1. jde-li o léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta,
  2. jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, nebo
  3. pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání

II.

K plánovaným  výkonům u nezletilého pacienta je nyní postačující písemný souhlas jednoho zákonného zástupce.Nezletilý pacient musí být informován v plném rozsahu, včetně zodpovězení  doplňujících otázek, přiměřeně rozumové vyspělosti dítěte. Názor nezletilého se zaznamená do zdravotnické dokumentace.